Skånsk Ordlista Berättelser på Österlendialekt Boken
Östen Gröhn på scen och bakom kulisserna
Vem är Björn Gröhn som sammanställt dessa sidor? Klangfix - mitt företag

Östen Gröhn
läser berättelser från Österlen på dialekt

Östen Gröhn (1922-1994)

Revyartist, musiker, kompositör, bygdemålsförfattare och byggnadselektriker :-)

Du kan läsa mer om Östen i boken: Östen Gröhn - på scen och bakom kulisserna


Innehåll

  1. Döllet Tag
  2. Tjugeårsgille, författare: Ernst Gröhn
  3. Beställ CD
  4. Lite fakta om Östen och Ernst Gröhn

Texterna stämmer inte till 100% i förhållande till Östens inspelningar. Detta beror delvis på att inspelningarna gjordes på försök som en del i författandet. Därför har en del detaljer ändrats i efterhand. Den skrivna texten får anses vara den senaste och färdiga versionen.


Döllet tag

av Östen Gröhn

 

 Klicka på högtalaren för att höra Östen berätta. 


-Nu e hela östre vången foll auo harmågor! sa Kistena norr hum tita ud iginnom fynnstored. Per, som sadd ve bored inu ettor midattan, drack auo drickjakrused o rapa:
-Tro di! Men de gjorra väll ingen forrtred!
-Naj, men di kummer o bö rajn.
-Joo, kanske di.
-Du vidd ente vadd som händor norr di bör rajn?
-Aah, di bör väll vått.
-Gjorr di nu ente dum. Du vidd ha ja menar.
-Haddå?
-Du vidd lia bra som ja add siist norr di rajna så rajnad iginnom taged så darr byck rent vått inge i kiistehused!
-Jaha.
-O du laua o tätta taged ingan di byck rajn näste gång.
-Di e väl ente tvunged add di bör rajn nu!
-Di bör edd säkort norr harmågorna kummor. Du kunne ju hatt gjort ve taged forr lange sin. Di e ju barra oppe i ryggjningen, et par ryggjetre o lid buss darr ha blest ner.
-Ja, ja kan väll gjorra väd i maren tanker ja.
-Ja, osse bör ed väll rajn i nött.
-Aah, di kan ja väll allri tro.
-Nää, du nä.....

Di byck ente rajn po nötten o po maronen hade Per satt si forr add han skulle laga taged, så darr ble tyst forr di. Norr de hade fåd maronkaffe så sior han:
-Du får varma lid vann, Kistena.
-Ha ska du me di ti?
-Ja ska toa benen.
-Toa benen! Nu? Du skulle ju gå po taged!
-Ja, di e darrforr ja ska toa benen.
-E du ente klog karr?
-Jo di e di ja e. Om ja krivor opp po taged o ramlar ner o kummor ing po lasaretten så ed ju skammelet o ha skinga ben.
Kistena ryste po hoed:
-Ack ja, toseda karra!
-Darr e gutt om granna sjugsystra, o som ja sior då e di ju en olövnad o ha mögeda ben.
-Du e ju ente rekted klog!
-Du hör ha ja sior! Ja går ente po taged forrän ja har toad benen.
-Ja ja ja ja. Du ska få ditt vann!

Per ga si go tid o gne möged auo si ordenteled. Benen va ju rekted jorslana sin han harva forr en fjortan da sin. Kistena fick ud o stå po ännen auo den långe täckjestien mens Per reste´n mod tagryggjningen. Di skulle nock gå bra. Han gick ing i huggehused. Darr visste han add darr hangde en ring täckjetrå.
Han hade prasis fåd fatt i trån norr han hörde et faselet tudane ude ifro vajen. Ud po gåren iginn o Kistena kom som et skålad tröll iginnom fostedören:
-Di brännor hos Mass Svens po 26! skreg hum o peja i mod västor.
Jagu! Gåren en fjardingsvaj västorpå. Di råg ifro svinahused. Brannkåren va po vaja o folk fore po cykla som de hade varred galna.
-Ja farr darr hen, sa Per. - Ja får ha fatt i min cykel!
- Karr, du e ju barfytt i tofflorna!
- Di får gå liaväll. E di illsvåda så får en hjälpa ti! Per ga si ivaj. Turlet nock lå svinahused forr si säll o vingen lå ifrå di annre langorna så brannkåren kunne släckja illen po en times tid. Två suggor o trettan smågrissor va darr men di hade folk fåd ud helskingade o föst ing po loen.

Per va allri den som hålt si ungan norr di gällde o hjälpa annra. Han bar smågrissor o han va me om o spija en kätte ingje po loen ti dom. Tiden gick o rätt som di va så vad henimod midda. Somma hade redan gåd hum men nunna stoe o snacka om hunt di hade kunnad tad fyr. Stickjor va väll di mest trolia. Non hade varred ivaj ettor birlådor o alle hade snart en bir i növen, Per osse. Han kum ti o tita ner po sina nytvättade ben. Koss i hela varden så svårt han va auo aska o sod o skit. Hmm, ja darr e ente o gjorra ved.

Norr han kum hymm, hade Kistena maden färi men hymm tog emod en po trappen me en spann jonked vann o sa:
-Du får jagu gjorra ben o növa rena iginn ingan du kummor ti bors.
Di hade nästan prasis borjad o eda norr di stankte po fynnstorna.
-Ha va ed ja sa! sa Kistena, nu rajnar ed liaväll. Nu skulle du ju hatt taged i orning.
-Ja kan väll inte hjälpa add di brännde i Mass Svens svinahus.
-Di sior ja ju ente hellor.
Rajned öga po mer o Per han sa:
-Norr di rajnar po ditta vised kan ja ju ente laga nåd tag.
-Di förstår ja väll.
-O norr di e torrevär så behövs ed egentlien ente.

© Björn Gröhn 1996

Tjugeårsgille

en dikt på Österlendialekt
skriven av Ernst Gröhn

min farfar:

Ernst Gröhn, 1894-1960

Folkskollärare (1916-1960) i Löderups södra skola (nuvarande Backåkra vandrarhem) 
samt grundare av Löderups scoutkår.

 Klicka på högtalaren för att höra Östen Gröhn läsa sin fars dikt. 
Den knypplade spetsen med mamsellerna är gjord av min farmor Anna Gröhn. Troligen har mönstret sitt ursprung i Ingelstads härad, eftersom farmor då bodde i Löderupstrakten. En likadan spets finns avbildad i en bok om knyppling som jag av en händelse kom att titta i, men bokens författare var osäker på mönstrets ursprung. Spetsen bars som smycke tillsammans med folkdräkt.
I haltaned år har far
asad hum o samlad fille
for nu så ska han gjorra gille.
Pågen va en liden blar
men nu ska han snart bö kar,
nu ti våren bör han tjuge
han som va en liden suge.
Han har ränt i väred opp
fåd en lång o skrångled kropp.
Klena har han vyst ifrå,
skona böd rent forr små.
Snart e hummed me forr lided
där han gåd forrjämt o slided.
Men nu vill han slå på stort
gilled ska bö rekted gjort.
O han instrujerar gubben:
La mi se du skaffar nubben
konjak, brännevin o bir
forr nu ska här bö en svir.
Vi ska varra lia goa
som udsocknes o naboa.
Far han tior o hör på
o han tankjor: Di får gå.
Pågen har ju varred dukti
gillesdan ska nock bö fukti,
ja ska inte varra lad
de sko få bo supp o mad.

Ja, så bör där et allo
far o mor få ingen ro,
fira ugor i forrvaja
få de borja po o raja.
Hused vännes opp o ner
far han går o trör i ler,
forr en vägg får ju tvunged vältas
så nu ska där sluppas o kältas
mer om holl o liden plas.
Di bör dyrt, men di får tas.
Sien ska där rumesteras
alla rum sko tapeseras.
Pangja får där hottas ud
som de rände au en tud.
Far han river si i hoed
han bör le au allt alloed.
Barra allting vorre klart
o di vorre övor snart!
Mor hum skurar alle gollen.
Katten får et drav po pollen,
mor hum bör lid ving iblann
nårr hum fajtar o går ann.
Tiden närmar si nu hasted
mor får ont i ryggabasted
au allt flang o slid hum har
där ska lånas glas o kar
bor o bankja får en skaffa
di får far ju ud o haffa.

Sien får en riva lived
au et svin di e ju gived,
barra di forrslår me et.
Ja, en har ju allri set
sont forrvänne här i gåren
barra forr di tjuge åren
pågen fillar nu ti våren.
o så skrives bjudningskårt:
Varr vällkommen hum ti vårt
lörda kväll den tjugefjäre
klockan sex, vi få besväre.
Kom o drick en kaffetår
forr ja fillar tjuge år.
o där skickas kårt i massor
bod ti Per o Pål o sassor
Karin, Inga, Svea, Klara
ja där bjuds en rysli skara.
Nitti, hunnra, tror ja visst
samlas där i hov ti sist.
Hår sko de få plas o sidda
di e inte gott o vidda.
Pågana di få väll ta
en tös på kned di går ju bra.
Men du far vi få nock ånsa
opp et tält där vi sko dånsa,
sonna e här ti o hyra
di e inte fasled dyra.

Ettor faseled besvär
ettor mied hidom här
har ju allt böd bra o räkted
gilled di ska nock bö präkted.
O så bör ed lörda kväll
o i rapped borja väll
gästorna så nätt o komma.
Somma de ha mä en blomma
anra ha en gratlation
där bör många granna don
röjeställ o glas o skåla
så aktion en kunne håla.
Tösorna e barra fina
nonnas borja ginnast flina,
vischa ti en ann så nätt,
rysta hoed så kokett.
Pågana di stå o höga
knuffas lita o forrsöga
få i gång lid snack så nätt
fast di e ju inte lätt.
Snart så bör där rätt så tyst,
knaft där hörs et ända knyst.
Men iblann nonn fnissar ti
o en anen sior : HI!
Då så hörs där snart: Ha ha !
Du ha vad, ha vad han sa?
Men norr kaffed väll e drucked
hörs ed som språklådan sprucked
forr då snackas där i et:
Ha du hört o har du set!
Gökana de varma bloed
somma få dom opp i hoed
borja snart o bö höjlyda
mungen går som slöv i gryda.
Benen gå po en o anen
o så komma di i gång
bod me spill o dans o sång.
O där dansas hela nötten,
somma hurra runt po plötten,
somma farra hid o did
gå po tå en liden bid
stanna te o knajla hasor
somma sia granna frasor.
Spillemannen fnattar på
sjunger litta då o då.
O när dansen e ti änne
bör där ginnast et forrvänne.
Alla borja po o klappa
tavla mer po dina knappa.
Spilleman du e forr snål!
hörs där et enstemmed vrål.

Ja, så flyr tiden ungan
nu ha alla löst po tungan.
Ingen e nu langjorr bloj
där hörs tjo o där hörs hoj.
Har du mer au dina sålor
mina tror ja knaft di hålor.
Men skomagarna sko löva
lid forrtjenst di mä behöva.
E du inte trätt i nu?
Mina tär e rent itu!
Där va nonn som satte klacken
po den nye blonke lacken
så ja gol då rekted ti
men ha gjorr väll osse di.

Här e skoj o här e livad.
så bör fölsegrisen firad
Hojt i taged ska han opp
me bo ho o ben o kropp.
Leve han! Hurra hurra!
gilled di va rekted bra.

© Björn Gröhn 2014

Ovanstående berättelse och många fler, finns numera  i boken:  Östen Gröhn på scen och bakom kulisserna utgiven i november 2014. 

Beställ alla Östens inspelningar på CD! 

Du kan nu beställa alla Östens inspelningar (14 historier och en visa) på CD för 100 kr + frakt. Inspelningarna håller betydligt högre teknisk ljudkvalitet än de mp3-filer som presenterats här. Texterna till inspelningarna finns i ovanstående bok.


Behöver du en ordlista?

 


Björn Gröhn , email: mail@klangfix.se
Vallkärra 291
225 91 Lund, Sweden
Telefon: 046-131426

Denna sida uppdaterades: 2014-11-29

Skånsk Ordlista Berättelser på Österlendialekt Boken
Östen Gröhn på scen och bakom kulisserna
Vem är Björn Gröhn som sammanställt dessa sidor? Klangfix - mitt företag